COD DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA Ediția I

 

Anexa 2 la HCA nr.16/28.03.2024

ADOPTAT DE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Prin Hotărârea nr.16/28.03.2024

 1. Dispoziții generale

 

 • Ce este Codul de Etică şi Conduită Profesională?

 

          Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul  trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA.

         Codul de Etică și Conduită prezinta valorile fundamentale care trebuie însușite si respectate pentru prevenirea si rezolvarea conflictelor etice, descurajarea practicilor imorale si sanctionarea abaterilor de la obiectivele societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA.

         Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de societate  şi partenerii acesteia, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal.

        Acest Cod de Etică și Conduită conţine liniile directoare generale cu privire la desfăşurarea afacerilor societatii în concordanta cu cele mai înalte standarde de etica în afaceri. În masura în care acest Cod necesita un standard mai ridicat decât cel cerut de practica comerciala sau de legile, regulile sau regulamentele aplicabile, noi aderam la aceste standarde mai înalte.                                                                                                  

 

 • Ce urmărim prin Codul de Etică şi Conduită Profesională?

 

         * Cresterea calitatii serviciilor, prin crearea unui climat etic adecvat activitatii profesionale, in acord cu obiectivele societatii;

         * Prevenirea practicilor neconforme cu normele de etica si conduita profesionala adoptate la nivelul societatii, care contravin misiunii, viziunii şi valorilor societăţii şi pot aduce prejudicii activităţii şi imaginii acesteia.

        

 • Cui se aplică prevederile Codului?

 

        Fiecare dintre angajații societății are obligația de a-și desfășura activitatea cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite prin angajamentului asumat, în conformitate cu politicile și practicile prezentului Cod, indiferent de funcție, nivel ierahic sau de durata contractului individual de muncă.

        Membrii Consiliului de Administraţie şi directorii societatii trebuie sa fie model de comportament etic si profesional cara sa inspire angajatii si sa-i determine pe acestia la respectarea valorilor si principiilor acestui cod.

       Acest Cod nu este destinat a fi un cadru de reglementare global si nu poate aborda orice situatie cu care angajatii nostri se pot confrunta. În cazul în care un angajat se simte inconfortabil fata de o anumita situatie sau are dubii asupra faptului ca aceasta este în concordanta cu standardele de etica ale societatii, el trebuie sa ceara ajutor. Îi încurajam pe angajatii nostri sa ceara mai întâi ajutorul sefilor directi. Daca un sef nu poate raspunde la o anumita chestiune sau daca un angajat nu se simte confortabil în a cere sprijinul sefului sau direct, atunci angajatul trebuie sa contacteze Biroul Resurse Umane – Salarizare.

 

 • Cadrul legal și administrativ care stă la baza Codului.

 

             Codul de etică și conduită profesională a fost elaborat în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice si adoptat in conformitate cu prevederile art.29 alin(13) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, actualizata.

 

 1. Valori și principii etice și de conduită profesională

 

       Codul de Etică şi Conduită Profesională al societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, stabilește principiile și normele de etică și conduită profesională și se aplică atât în relațiile profesionale din interiorul societatii  cât și în relațiile profesionale stabilite cu partenerii de lucru și dialog.

       Principiile care guvernează conduita profesională a personalului sunt următoarele:

 

 2.1  Profesionalismul

 

      Principiu conform căruia angajații societății au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

 

2.2  Responsabilitate socială

 

     Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

     Serviciile  societății  sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate. Răspunde cerințelor pieței prin apropierea față de client, profesionalism, dorinţa de inovaţie şi preţul accesibil. Totodată, mediul înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru societate .

 

2.3  Integritatea

 

      În mediul de afaceri, o societate este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă (transparență), dacă face ceea ce a spus că va face(consecvenţă, predictibilitate și verticalitate) şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale(este responsabilă atât legal cât şi social). 

     Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA și personalul său vor forma un colectiv cu o conduită corectă şi onestă, care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

     Comportamentul nostru faţă de partenerii noştri (acţionari, angajaţi, clienţi, furnizori, subantreprenori, instituţii publice şi de supraveghere, concurenţi) şi faţă de societate în întregul ei trebuie sa fie ireproşabil.

 

2.4  Responsabilitatea individuala

 

        Personalul societăţii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA este responsabil pentru cunoaşterea şi respectarea normelor prevazute în prezentul Cod. Încălcarea normelor Codului poate atrage raspunderea persoanei vinovate, in conditiile prevazute in Regulamentul Intern.

      

2.5  Loialitatea faţă de societate

 

       Apărăm prestigiul societăţii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA si ne abtinem de la orice act si fapt care pot produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 

2.6  Obiectivitate

 

      Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA şi personalul său se caracterizează prin imparţialitate şi nu permit ca raţionamentul profesional să fie influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alți factori de influenţă nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

      In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii societatii au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.

     Personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criterile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism sau discriminare.

    Personalul de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul sau promovarea in functii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme.

 

2.7  Transparenţă

 

      Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

 

2.8   Nediscriminare

 

      Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării. Noi tratăm părţile interesate în mod politicos şi conform intereselor. Noi promovăm egalitatea de şanse şi un mediu care să fie marcat de un comportament corect şi liber de molestări de orice fel.

 

2.9  Respect

 

     Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA va da dovadă de respect în interacţiunile cu alte persoane, atât în cadrul activităţilor lor profesionale cât şi în viaţa lor personală.

 

2.10  Respectarea normelor

 

     Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA  va respecta prevederile tuturor actelor normative aplicabile cât şi a tuturor prescripţiilor, directivelor şi standardelor interne. De asemenea, ne obligăm la un mediu excepţional de control şi de respectare a normelor.

 

 1. Norme etice și de conduită profesională

 

     Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu întregului personal al societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică.

     Întreg personalul societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA  trebuie să cunoască,   să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de Etică și Conduită Profesională.

 

 3.1  Conformitatea cu legislatia si reglementarile in vigoare

 

       Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România.

       Personalul  societatii are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

       Personalul societății trebuie să respecte şi să aplice principiile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională.

       Personalul societății  trebuie să respecte dispoziţiile interne, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor practici şi standardelor pe care societatea s-a angajat să le respecte. De asemenea , acestia , trebuie să acţioneze, pe cât posibil, astfel încât să nu fie afectată imaginea societății.

      Managementul societății trebuie să respecte valorile şi politicile societatii şi să coordoneze activitatea acesteia în conformitate cu acestea.

      Managementul societatii  are obligaţia să elaboreze şi să adopte politici pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora, altfel riscând să fie răspunzător pentru lipsa de conformitate, în solidaritate cu personalul de execuţie direct răspunzător.

     Managementul societatii  este responsabil pentru adoptarea de politici şi măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.

     Personalul societatii trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare procedurile pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic conducerii societatii cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

    Personalul societatii este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte.

 

3.2   Informarea corectă

 

        Personalul societatii, desemnat sa asigure liberul acces la informatiile de interes public, va asigura informarea corecta si completa  in limitele prevazute de lege si nu va exprima aprecieri personale sau neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea societatii, precum si cu politicile si strategiile acesteia.

      

3.3   Combaterea corupţiei

 

         Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

         Conducerea societatii trebuie să elaboreze o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic.

 

3.4   Evitarea conflictelor de interese

 

        Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relaţii de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu.

        Personalul societatii nu trebuie să se lase influenţat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

       Personalul  societatii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizaţiei şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale si procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate.

       Personalul societatii trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului societatii, atunci când acesta acţionează în interesul societății.

      Personalul societății trebuie să se abţină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și directorilor, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere.

      În cazul în care un angajat al societatii este implicat într-un conflict de interese, conducerea societății trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia.

      Personalul societatii implicat în procese decizionale trebuie să completeze o declaraţie de interese sau o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici un conflict de interese.  Declaraţia de interese va fi adusă la zi şi redepusă conform legislatiei in vigoare sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia personalului sau respectivului membru al societatii.

 

  3.5   Finanţarea partidelor politice

 

     Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, societatea nu va susţine public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri.

      Personalului societatii nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care preocupările lor politice nu afectează performanţa profesională şi nu se face propagandă la locul de muncă.

      In cadrul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA nu se accepta afisarea insemnelor ori obiectelor inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 

3.6   Egalitatea şi diversitatea

 

         Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu personalul, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.

         În exercitarea funcţiei, personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor săi. Este de asemenea obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice.

 

3.7  Protejarea activelor organizaţiei

 

        Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA are obligaţia să protejeze activele şi resursele societatii şi să prevină deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora.

        Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor societatii  în beneficiu personal.

        Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea societatii, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

        La încetarea contractului individual de muncă, personalul are obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept societatii, inclusiv documente (atât în format fizic cât şi în format electronic).

      Proprietatea intelectuală a societati va fi protejată de către personalul său.

 

 

3.8 Cadourile și cheltuielile de protocol

 

      Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, nu solicită şi nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au sau au avut relatii de afaceri sau de natura politica și care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute ori  pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

     Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora personalul reprezintă societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA vor fi suportate de către societate, în conformitate cu procedurile interne ale acesteia.

 

3.9 Confidenţialitatea

 

    Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA și personalul său convin ca, pe toată durata contractului de muncă sau a contractului de mandat, dupa caz, si după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite prin regulamentele interne, contractul colectiv de muncă sau contractele individuale sau de mandat. Excepţia de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.

     Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără consimţământul acestuia, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens.

     Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării activității profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării procedurilor de achziții.

     Personalul trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe părți. Aceste informaţii sunt proprietatea societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA şi nu pot fi divulgate în afara societatii.

    Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale dintre personal şi societatea, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractului individual de muncă sau contractului de mandat, dupa caz.

     Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA în cursul activităţii profesionale în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale acesteia.

    Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA garantează confidenţialitatea informaţiilor de care dispune, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparenţă maximă pentru părţile interesate şi care nu permit accesul terţilor.

    Nu se vor transmite datele clienţilor către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.

 

3.10 Hărţuirea

 

     Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA trebuie să aibă o ţinută decentă şi adecvată locului de muncă.

     Nu sunt admise abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică, verbală sau sexuală.

 

3.11 Spălarea de bani

 

    Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA nu va lua parte la activităţi de spălare de bani şi se angajează să elaboreze şi să implementeze politici şi mecanisme de combatere a acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.

 

3.12 Transparenţa

 

    Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA acţionează în baza principiilor transparenţei, respectului, precum şi a grijii pentru imaginea societății.

   Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA și personalul său acţionează cu promptitudine, într-o manieră completă şi fără discriminare, răspunzând atât nevoilor de informare corectă a publicului, cât şi solicitărilor de informaţii cu caracter public. Relaţia societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială.

     Solicitările de informații, de orice fel , primite de societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA din partea reprezentanţilor mass-media sau terților, se redirecţionează către persoana desemnata cu comunicarea, din cadrul societatii.

    Informaţiile oferite de societate Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA vor fi explicite, exacte, transparente şi complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoştinţă.

 

 1. Clauze specifice

 

 • Relaţia cu personalul, inclusiv selecţia şi evaluarea personalului

 

     Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonații, cât și cu clienţii societatii, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.

     Personalul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA trebuie să promoveze, în cadrul serviciului, relaţii bazate pe responsabilitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional.

     Membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA trebuie să fie un model de comportament etic şi profesional si să promoveze un climat organizațional în care valorile, politicile şi standardele de etica ale organizaţiei să fie cunoscute şi respectate.

     În cadrul societatii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, canalele de comunicare trebuie să fie deschise atât dinspre management către personal cât şi dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între personalul societatii de la toate nivelurile ierarhice.

     Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA trebuie să utilizeze practici corecte de angajare, care vor include evaluarea obiectivă, evitarea conflictelor de interese şi a mitei, precum şi interzicerea oricăror forme de discriminare în luarea deciziilor cu privire la selecţia şi evaluarea personalului.

 

 • Relaţia cu acţionarii

 

     Actionarii trebuie sa primeasca toate informatiile relevante disponibile pentru a putea lua decizii cu privire la investitii si administrarea societatii.

     În activităţile sale economice, societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, respectă prevederile legii şi are în vedere următoarele obiective:

– maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea unei dezvoltări durabile şi sigure a societatii;

– asigurarea unor servicii de calitate pentru clienți, prin respectarea standardelor de calitate ale societatii şi prin îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite;

– determinarea, controlul si reducerea riscurilor tehnico-economice, comerciale si a impactului asupra mediului. 

 

 • Relaţia cu autorităţile

 

    Prin personalul său, societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, asigură relaţii de colaborare cu autorităţile locale, centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine şi transparenţă, fără a compromite independenţa şi obiectivele economice ale societatii şi cu respectarea principiilor de comportament şi valorilor acestui Cod de Etică şi Conduită Profesională.

     În relațiile cu autoritățile, personalul societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA,  va refuza orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din cadrul societății, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite.

 

 • Relaţia cu partenerii și clienții

 

     Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, prin personalul său, promovează concurenţa deschisă şi cinstită, cu derularea de relaţii contractuale în mod onest şi legal.

      Societatea îşi bazează relaţiile cu partenerii şi clienţii pe practici legale, eficiente şi corecte, construind relaţii pe termen lung, demonstrându-și valoarea și integritatea.

      Personalul societăţii Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA trebuie:

 • să acorde tratament egal tuturor partenerilor şi clienţilor şi să respecte regulile și procedurile cu stricteţe;
 • să nu trateze partenerii şi clienţii în mod preferenţial, favorizându-i pe unii în detrimentul celorlalţi, pe criterii de prietenie, simpatie etc.;
 • să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care are cunoştinţă.

 

 1. Clauze privind aplicarea codului

 

      Prevederile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională se aduce la cunoştinţa personalului, după cum urmează:

–  pentru personalul existent în statul de funcții al societatii, de către conducătorii ierarhici, la data intrării în vigoare a acestuia;

–  pentru noii angajați, de către biroul de resurse umane/salarizare, cu atribuții în acest sens, înainte ca aceștia să înceapă activitatea;

– pentru întregul personal acest Cod trebuie să devină parte a acordului pe care îl are cu societatea,  independent de natura juridică a acestuia;

– societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA va publica anual informaţii privind aplicarea valorilor și principiilor de integritate și transparență, într-o secțiune distinctă a raportului său anual de activitate.

 

 1. Răspundere și sancțiuni

 

       Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională este o condiţie obligatorie pentru întreg personalul societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA.

       Nerespectarea Codului de Etică şi Conduită Profesională este considerată abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale şi reglementărilor interne în vigoare.

        În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara societății cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională de către personalul societății, vor fi efectuate cercetări administrative, conform legislaţiei în vigoare, de către o Comisie de Disciplină.

       Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională intră în vigoare de la data aprobării sale.

       Dispoziţiile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.